Základná škola


Prihlásenie sa na stravovanie
Prihlášku (nový aj pôvodný stravníci) si príďte vyzdvihnúť osobne v jedálni AKO DOMA, Šafárikova 3. Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výbere obeda. Nový stravník si zakúpi čip za 1€ a pridelíme mu variabilný symbol pre platby.

Poplatky za stravu
1-4 ročník 1.20 € hmotná núdza 0.20 €
5-9 ročník 1.26 € hmotná núdza 0.26 €

Platba za stravu sa platí mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Pri nedostatočnom kredite je stravník z obedov odhlásený až do uhradenia poplatku, na dlh sa nevydáva.

Žiak z rodiny hmotná núdza má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka povinný svoje dieťa z obeda počas neprítomnosti v škole zo stravy včas odhlásiť. Ak vznikne rozdiel v porovnaní so školskou dochádzkou dotovanie poplatku 1 € musí za obed uhradiť v plnej výške.

Platba bankovým prevodom: na bankový účet číslo SK27 0900 0000 0051 1498 4311, mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00-15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3.

Platba na pošte: mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, podľa pokynov na platbu si vytvorte QR kód aplikáciou by square, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Slovenská pošta ponúka svojim klientom novú službu – možnosť zaplatiť svoje faktúry priamo na pošte, a to prostredníctvom PAY by square kódu

Platba poštovou poukážkou: mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, ústrižok je potrebné odovzdať pri okienku, prevod poštou trvá aj 7 dní a nestihol by sa nabiť čip na nasledujúci mesiac.
Poštový poukaz na účet si vyžiadajte na Vašej pošte a vyplňte podľa lístka s rozpisom platieb. Vždy vyplňte aj Váš variabilný symbol.
Adresu uveďte: Ivana Zagibová - jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3, 048 01 Rožňava

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si dieťa priloží čip k čítačke, pokiaľ je čip nabitý obed bude vydaný. Pokiaľ nie je čip nabitý, obed nebude vydaný. Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Prvý čip si stravník zakúpi u vedúcej jedálne za 1€, pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0903 531 727 a doniesť poplatok za nový čip 1€ (aj hmotná núdza).

Odhlasovanie
Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva, je potrebné žiaka odhlásiť. Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné deň vopred pri výdajnom okienku, alebo najneskôr v aktuálny deň do 8:00 hod cez internet, SMS na číslo 0903 531 727 alebo emailom ivanazagibova (zavináč) gmail (bodka) com
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Odhlasovanie obedov cez internet
Pokiaľ máte záujem o odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na odovzdanej prihláške vyplníte email a PIN pre web prístup. Následne na email sú odoslané pokyny pre prístup cez web.