Materská škola, Kósu-Schoppera 141/22


Poplatky za stravu
desiata + obed + olovrant = 1.90 €
Predškoláci 0.70 €


Poplatky za režijné náklady
Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vypočítaný podľa počtu dní školského vyučovania 0.30 € za každý deň vyučovania

Platba za stravu sa platí do 10. dňa v mesiaci. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom:
na bankový účet FIO banka číslo SK52 8330 0000 0000 3333 5050, mesačne vopred do 10. dňa v mesiaci, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol, platba tak bude zapísaná automaticky. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo. Pri platbe z Revolut uviesť variabilný symbol do okna Referencia.

Platba bude zaevidovaná automaticky po prijatí na účet, nasledujúci pracovný deň po zaplatení zvyčajne v čase 11:00-13:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok), pri platbe z FIO banky je zaevidovaná okamžite do niekoľkých minút každý deň aj cez víkend.
Pri platbe z Revolut banky, Litva je zvyčajne pripísaná v rovnaký deň.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 513/3.